Datum:

Šta je HACCP standard i kako se on primenjuje?

ŠTA JE HACCP ?

HACCP standard predstavlja sistemski pristup identifikaciji, evoluciji i kontroli rizika koji se odnose na bezbednost hrane.
Kontrola štetočina primenom HACCP standarda ima za cilj eliminaciju insekata i glodara kao potencijalnih zagađivača namirnica, pri čemu se izbegavaju intervencije hemijskim sredstvima, a favorizuju preventivne i ekološki prihvatljive mere. U poslednje vreme primena ovog standarda sve više nalazi mesto u našoj prehrambenoj industriji.

OSNOVNI PRINCIPI HACCP:

1. Analiza opasnosti i određivanja ciljnih vrsta,
2. Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka,
3. Uvođenje preventivnih mera,
4. Uvođenje sistema praćenja (monitoringa),
5. Uvođenje korektivnih mera,
6. Utvrđivanje procedure za verifikaciju ispravnosti sistema,
7. Dokumenovanje i čuvanje podataka o svim sprovedenim merama.

ANALIZA OPASNOSTI I ODREĐIVANJE CILJNIH VRSTA

Proizvodni pogon i postrojenja u prehrambenoj industriji, posebno su povoljna mesta za razvoj insekata i glodara, zbog hrane koju tamo mogu naći, zatim pogodne temperature i vlažnosti. Procenu opasnosti od štetnog uticaja insekata i glodara vrši stručna ekipa pregledom svih objekata i površina.

Osnovni uzorci opasnosti širenja glodara i insekata su:

– aktivno naseljivanje iz spoljašne sredine u objekte u neposrednoj blizini,
– kroz prozorska okna koja nemaju mrežicu,
– iz odvodnih kanala kroz oštećene zaštitne rešetke i sifone,
– kroz komunikacije objekata sa spoljnom sredinom (prostor oko toplovoda, spoljašni otvor i sl. ),
– neadekvatno odložen otpad,
– povoljna temperatura i vlaga na pojedinim mestima,
– pasivno naseljavanje štetočina putem žitarica prilikom prijema i ambalažom.

Ciljne vrste, utvrđujemo na osnovu iskustva, pregleda objekata i površina.

ODREĐIVANJE KRITIČNIH KONTROLNIH TAČAKA

Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka, u principu je nastavak analize opasnosti.
Prepoznavanje i markiranje kritičnih tačaka neće biti problem ukoliko je objektivno izvršena procena opasnosti i ako je uspostavljena saradnja između odgovornih lica proizvodnje i izvođača radova.

Kritične tačke za glodare su:

– površine u krugu fabrike,
– kanalizacioni i toplovodni sistemi,
– zone u neposrednoj blizini neuređenih terena,
– mesta odlaganja otpada,
– pripreme proizvoda,
– skladište gotovih proizvoda,
– restorani za ishranu radnika,
– sva skrivena mesta gde ima otpadaka hrane.
Kritične tačke za insekte su:

– prostor za odlaganje otpada,
– sva mesta u proizvodnji gde je visoka vlaga i toplata,
– skladišni prostor za smeštaj žitarica,
– pogon za proizvodnju.

UVOĐENJE PREVENTIVNIH MERA

Na osnovu procene rizika i utvrđivanja kritičnih tačaka, preduzimaju se preventivne mere u cilju sprečavanja naseljavanja štetočina u pogone i izbegavanja intervencija hemijskim sredstvima.

Osnovne preventivne mere su:

– postavljanje mrežica na prozore i vrata,
– dihtovanje prozora i vrata,
– zatvaranje svih otvora koji vode u zgradu i iza zgrade,
– zatvaranje kanalizacionih šahtova,
– poboljšanje sanitarno – higijenskih uslova,
– pravilno odlaganje otpada,
– u skladištima sirovina pre unošenja proizvoda izvršiti detaljno mehaničko čišćenje,
– prilikom primanja robe, uzorkovanjem kontrolisati prisustvo štetočine i vlage,
– tokom čuvanja vršiti prozračivaje i čišćenje proizvoda eleviranjem,
– uzimati uzorke i postavljati feromonske klopke i tako pratiti pojavu štetočina.

UVOĐENJE SISTEMA ZA PRAĆENJE (MONITORING)

Monitoring podrazumeva praćenje svih pojava i promena vezanih za ciljne vrste insekata i glodara u

UVOĐENJE KOREKTIVNIH MERA

Ukoliko se kontrolom utvrdi neusaglašenost, pristupa se korektivnim merama koje podrazumevaju, eventualne promene preparata, mesto postavljanja klopki, učestvovanje kontrole i sl.

UVOĐENJE PROCEDURE ZA VERIFIKACIJU ISPRAVNOSTI POSTUPKA

Nakon sprovedenih korektivnim mera i sprovedene kontrole, vrši se verifikacija postupka od strane odgovornog lica u proizvodnji i izvođača.

ZAKLJUČAK

Kvalitetno sproveden plan kontrole štetočina prema standardima HACCP-a, omogućava ograničenu upotrebu hemijskih sredstava, unošenje neznatnih količina štetnih materija, lako i pravovremeno suzbijanje štetočina, jednostavnu dokumentaciju i dobre učinke suzbijanja insekata i glodara.

Krajni korisnik realizacije ovog programa je blizu svog cilja, a to je proizvod visokog kvaliteta prema kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije.

 

Datum:

75% ispitanika koristi…

papirni ubrusi

“Prilikom nedavnog anketiranja ispitali smo više od 3.500 ljudi i pitali ih koja je najbolja metoda za sušenje ruku u javnim toaletima – papirni ubrusi ili sušači ruku na topli vazduh? Od pisanja ovog članka, 75% ispitanika glasalo je za papirne ubruse, a dobili smo stotine komentara u vezi sa prednostima i manama svakog metoda.” – napisao je na svom blogu Patrik Bošel, marketing direktor kompanije Deb Group, specijalizovane za higijenu i negu ruku.

Postoje nebrojene studije na ovu temu i čini se da svi imaju mišljenje. Studije, međutim, sve teže govore istu stvar. Sa higijenskog stanovišta, papirni ubrusi su superiorniji od sušača ruku. U stvari, papirni ubrus za jednokratnu upotrebu je poželjan metod sušenja i može pomoći u poboljšanju adekvatnosti higijene ruku.

Ključna prednost higijene papirnih ubrusa je njegova efikasnost u uklanjanju bakterija iz ruku kroz trenje. Sušenje ruku je ključna komponenta higijene ruku i uvek se preporučuje najbolja praksa za pranje ruku u američkom CDC-u (Center for disease control and prevention).

Ponekad, međutim, nemate opciju kada je u pitanju sušenje ruku i morate koristiti ono što je na raspolaganju. Da li ste ikada razmišljali o čemu ste izloženi kada sušite ruke u toaletu? Nedavna studija ispitala je potencijal za mikrobiološku kontaminaciju iz različitih metoda sušenja ruku i rizika od disperzije mikroba u vazduhu. Ključni rezultati studije su rezimirani u sledećem video snimku.

Prema istraživanju, “Krvna kontaminacija u javnim sanitarnim blokovima je legitimna zabrinutost za javnost. Ovi nalazi jasno ukazuju na to da papirni ubrusi za ruke rasprostiru najmanje mikroba od ponuđenih načina sušenja ruku”.

Izvor: info.debgroup.com

Datum:

Šta je bolje: Papirni ubrusi ili sušači ruku?

papirni ubrusi

Ubrusi ili sušači za ruku? Sušači možda pozitivno utiču na ekologiju, ali ne i na vaše zdravlje.

Studija Univerziteta Lids pokazala je da sušači ruku, naročito noviji modeli, pomažu u širenju bacila u javnim toaletima. Kako bi simulirali kako se bakterije šire toaletima, naučnici su ruke ispitanika prekrili bezopasnim bakterijama, kakve se obično ne nalaze u toaletima.

Continue reading Šta je bolje: Papirni ubrusi ili sušači ruku?